m

Política de privacitat

Benvinguts a BRAU, SA.

Aquesta política de protecció de dades s’aplicarà a la navegació del portal www.brausa.es, com també a la contractació, si s’escau, dels nostres serveis.

El responsable del tractament de les vostres dades personals és BRAU, SA, amb domicili a Soses (Lleida), carretera nacional II, km, 448, CIF A-25008137, i adreça electrònica protecciondedatos@brausa.es (d’ara endavant, BRAU).

Quines dades personals recollim sobre els usuaris?

 • Dades d’identificació.
 • Dades necessàries a l’efecte de facturació i cobraments dels serveis que contracteu amb nosaltres.
 • Qualsevol altra dada personal que, de manera voluntària, ens feu arribar a través de les nostres adreces electròniques.
 • Qualsevol informació que, de manera voluntària, compartiu públicament a les xarxes socials de BRAU. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privacitat de la xarxa social en la qual l’hàgiu compartit, per la qual cosa us recomanem que reviseu la configuració de privacitat del vostre perfil.

Com obtenim les vostres dades personals?

Les dades personals que tractem són:

 • Les que ens faciliteu en el moment de contractar els nostres serveis.
 • Les que ens feu arribar voluntàriament a través de les nostres adreces electròniques.
 • Les que compartiu públicament a les xarxes socials.

Per a què tractem les vostres dades personals?

BRAU podrà tractar les vostres dades personals amb les finalitats següents:

 • Facilitar-vos la informació que ens sol·liciteu sobre els nostres serveis.
 • Garantir la correcta prestació dels serveis que, si s’escau, contracteu amb nosaltres.
 • A BRAU utilitzem les xarxes socials per donar publicitat als nostres serveis. En aquest sentit, si compartiu les vostres dades a les nostres xarxes, doneu el vostre consentiment exprés i ens autoritzeu a reproduir-les i comunicar-les públicament en aquestes xarxes socials, amb les finalitats esmentades més amunt.

Podeu revocar aquest consentiment en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica següent: protecciondedatos@brausa.es

En cas que no estigueu interessat en el tractament de les vostres dades a través de les xarxes socials de BRAU en els termes expressats abans, us demanem que us abstingueu de compartir-les.

En cas que BRAU hagi de tractar les vostres dades personals amb altres finalitats diferents de les esmentades en els apartats anteriors, sol·licitarà el vostre consentiment exprés per a aquest efecte.

Qui té accés a les vostres dades personals?

Les vostres dades personals només es comunicaran a les persones o entitats que necessitin tenir accés en el marc de la prestació dels serveis que, si s’escau, contracteu amb BRAU.

Durant quant temps conservem les vostres dades personals?

Les vostres dades personals seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir les finalitats per les quals van ser recopilades. Transcorregut aquest temps, BRAU les suprimirà dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-les, i en aquest cas en limitarà el tractament a l’exercici i la defensa de reclamacions en temes previstos per la legislació aplicable.

Quines mesures de seguretat apliquem al tractament de les vostres dades?

BRAU implementa mesures de seguretat per garantir la integritat de les vostres dades, com també la confidencialitat en el tractament d’aquestes dades, tenint en compte l’estat de la tecnologia.

A quins països enviem les vostres dades?

BRAU no fa transferències internacionals de dades personals.

Quins són els vostres drets?

Podeu exercir els drets que s’esmenten a continuació, enviant un correu electrònic a l’adreça següent: protecciondedatos@brausa.es.

 • Sol·licitar, en qualsevol moment, que BRAU us confirmi si està tractant les vostres dades personals o no.
 • Accedir a les vostres dades personals, sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recopilar.
 • En casos determinats, sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest supòsit, només conservarem les vostres dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En circumstàncies determinades, oposar-vos al tractament de les vostres dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • Revocar el consentiment que, si s’escau, hàgiu atorgat per al tractament de les vostres dades per part de BRAU.
 • Presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Nacional II-a, Km. 448 C.P 25181 SOSES (Lleida) España

+34 973 790 100

+34 973 791 061

comercial@brausa.es